หน่วยจัดการเรียนการสอน และฝึกอบรมมูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา
เปิดรับสมัครนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเภสัชกรรม รุ่นที่ 26 ประจำปี 2566 (หลักสูตร 2 ปี)
ฝึกอบรม วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.


วันรับสมัคร และหลักฐานการสมัครเข้ารับการอบรม
      1. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - พฤศจิกายน 2565
      2. ค่าสมัคร 100 บาท
      3. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
      4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา อย่างละ 1 ชุด
      *จำนวนผู้สมัคร ไม่น้อยกว่า 60 คน*

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน
      1. มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์
      2. สำเร็จการศึiกษาภาคบังคับ และสามารถอ่าน เขียนภาษาไทยได้
      3. ไม่เป็นโรคที่คณะกรรมการวิชาชีพเห็นว่าไม่ควรให้ประกอบโรคศิลปะ

วันลงทะเบียนเรียน
      1. สามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้
      2. ค่าลงทะเบียนเรียน 14,000 บาท โดยสามารถโอนผ่านเข้าบัญชีธนาคารได้ ถ้าไม่สะดวกเข้ามาชำระด้วยตนเอง

      *ชื่อบัญชี โรงเรียนการแพทย์แผนไทยนนทบุรี*
      *ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 142-0-20777-6*

       หมายเหตุ : ตลอดหลักสูตรสาขาเภสัชกรรมไทย เรียนทั้งสิ้น 2 ปี (1 ปีมี 2 เทอม) ค่าเทอมตลอดหลักสูตรสาขาเภสัชกรรมไทย 14,000 x 4 = 56,000 บาท)

ขั้นตอนการโอนเงิน และส่งหลักฐานการสมัคร (กรณีไม่ได้มาสมัครด้วยตนเอง)
      หลังจากโอนเงินเรียบร้อย ให้นักศึกษาโทรแจ้งการโอนเงิน มาที่เบอร์ 02-580-5155 และส่งหลักฐานการโอนเงิน และหลักฐานการสมัคร (กรณีไม่ได้มาสมัครด้วยตนเอง)
มาทางแฟกส์ 02-527-7737 หรือส่งหลักฐานผ่านทางอีเมล์ thai.tmdf@hotmail.com และเก็บหลักฐานตัวจริงไว้ เพื่อใช้ยืนยันในวันเปิดอบรม

รายนามวิทยากรด้านเภสัชกรรมไทย
      อ.ชัยพร กลิ่นจันทร์, อ.ชัย พนมยันตร์, อ.ชาตรี เจตนธรรมจักร, อ.วันทนี เจตนธรรมจักร, อ.สุกัญญา หงสประภาส, คณะแพทย์จากโรงพยาบาลนวนคร และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

1. หลักสูตรเภสัชกรรมไทย (ระยะเวลาฝึกอบรม 2 ปี)
ชั้นปีที่ 1

      - พื้นฐานการแพทย์แผนไทย
      - พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
      - เภสัชวัตถุ, สรรพคุณเภสัช, คณาเภสัช, เภสัชกรรม
      - กิจกรรมส่งเสริมด้านจริยธรรม
      - ฝึกปฏิบัติการปรุงยาแผนโบราณ, ทำอาหารเพื่อสุขภาพ

ชั้นปีที่ 2
      - กฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย
      - คัมภีร์แพย์โบราณ
      - กายวิภาคศาสตร์, สรีรวิทยา
      - เภสัชวิเคราะห์
      - หลักวิจัยเบื้องต้น
      - ฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมไทยในสถานพยาบาล
      - ศึกษาภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพร 4 ภาค

2. หลักสูตรเวชกรรมไทย (ต่อเนื่องจากเภสัชกรรมไทย ระยะเวลาฝึกอบรม 1 ปี)
      - คัมภีร์แพทย์แผนโบราณ 24 คัมภีร์
      - การประยุกต์ใช้คัมภีร์
      - การนวดไทยเพื่อการรักษาโรค
      - ฝึกปฏิบัติด้านเวชกรรมแผนไทย

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับใบประกาศนียบัตร ซึ่งลงนามร่วมกันระหว่างมูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา กับส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-580-5155
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

 

ติดต่อมูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา
สำนักงานบริหารงานกลาง
 
ผลิตภัณฑ์และบริการ
 
    02-580-5159
  - คลินิกการแพทย์แผนไทยสุพรมอาศรม
 
หน่วยการเรียนการสอน
 
    02-965-9636
 
  - สาขาเภสัชกรรมไทยและเวชกรรมไทย
  - คลินิกการแพทย์แผนไทย แผนไทยโอสถ
 
    02-580-5155
    02-527-7738
 
  - สาขานวดไทย
  - ศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
 
    02-580-5155
    02-580-5157
 
  - ศูนย์ตำราการแพทย์แผนไทย
 
    02-580-5157