หน่วยจัดการเรียนการสอน และฝึกอบรมมูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา
เปิดรับสมัครนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทย สาขาการนวดไทย
ฝึกอบรม วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 06.00 - 17.00 น.

หลักฐานการสมัครเข้ารับการอบรม
      1. รูปถ่ายสวมเสื้อสูท ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 5 รูป
      2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา อย่างละ 1 ชุด
      *กรณีสมัครหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง ต้องเพิ่มเอกสาร*
      - สำเนาประกาศนียบัตรขั้นพื้นฐาน 1 ฉบับ (นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมงขึ้นไป)
      - ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐเท่านั้น

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน
      1. มีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์
      2. สำเร็จการศึiกษาภาคบังคับ และสามารถอ่าน เขียนภาษาไทยได้
      3. ไม่เป็นโรคที่คณะกรรมการวิชาชีพเห็นว่าไม่ควรให้ประกอบโรคศิลปะ

หลักสูตรการนวดไทย
หลักสูตร
ระยะเวลาอบรม
ค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ
นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง
- 15 วัน
- ค่าลงทะเบียน 10,000 บาท
- รับจำนวน 7 คน
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง
- เรียน 2 เดือน
- ค่าลงทะเบียน 14,000 บาท
- รับจำนวน 30 คน
 
- ฝึกงาน 45 วัน
- ค่าสมัคร 100 บาท
 
 
- ทดสอบ 2 วัน
   
นวดไทย 800 ชั่วโมง
- เรียน 5 เดือน
- ค่าลงทะเบียน 28,000 บาท
- รับจำนวน 30 คน
ต่อเนื่องจาก
- ฝึกงาน 45 วัน
- ค่าสมัคร 200 บาท
 
หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง
- ทดสอบ 2 วัน
   
 
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1
      - ค่าสมัครสอบ 500 บาท
      - รับสมัครจำนวน 30 คน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับใบประกาศนียบัตร ซึ่งลงนามร่วมกันระหว่างมูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา
กับส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-580-5155
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.


ติดต่อมูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา
สำนักงานบริหารงานกลาง
 
ผลิตภัณฑ์และบริการ
 
    02-580-5159
  - คลินิกการแพทย์แผนไทยสุพรมอาศรม
 
หน่วยการเรียนการสอน
 
    02-965-9636
 
  - สาขาเภสัชกรรมไทยและเวชกรรมไทย
  - คลินิกการแพทย์แผนไทย แผนไทยโอสถ
 
    02-580-5155
    02-527-7738
 
  - สาขานวดไทย
  - ศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
 
    02-580-5155
    02-580-5157
 
  - ศูนย์ตำราการแพทย์แผนไทย
 
    02-580-5157